DUBBELE BELASTING EN HET MEDICIJN (deel 4 – laatste)

Wat wordt er van u verwacht?

Belasting en sociale premies

Transporteffect/Chauffeursnieuws kreeg melding van een groep mensen die met hun handen in het haar zat, doordat ze zowel in Nederland als in een ander land belasting over hun arbeidsinkomen moesten betalen.

Deze groep was woonachtig in Nederland, maar werkte voor een buitenlandse werkgever. Vele instanties heeft men benaderd, waaronder ook de huidige grote vakbewegingen.

Een snelle oplossing kon niet worden gevonden, waardoor de psychische druk hoger en hoger werd. Het financiële belang betrof per persoon al snel duizenden euro’s aan belasting per jaar.

In de artikelen deel 1 tot met 3 is hierop dieper ingegaan. (alleen toegankelijk voor leden)

Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat de problemen die deze mensen hadden nu zijn opgelost (door ons) en dat men kan doorgaan met het normale leven.

Begin februari hebben wij een zeer aangenaam gesprek gehad op het Ministerie van Financiën en dit heeft voor veel opheldering gezorgd. Het doel van het gesprek was informatie te verwerven ten behoeve van onze lezers zodat onze lezers niet in de problemen komen door onwetendheid of valse informatie.

Wij waren aangenaam verrast dat veel tijd voor ons was vrijgemaakt en door de kennis die men bezat. Daardoor zijn wij er zeker van dat we de juiste informatie kregen die elke werknemer die bij een werkgever uit een ander land dan het woonland werkt nodig heeft.

Als u ervoor kiest in het buitenland te werken dient u in een administratie bij te houden waar u heeft gewerkt. Voor beroepschauffeurs is dit nu eenmaal bewerkelijker dan voor iemand die is gedetacheerd.

Voor werknemers in de scheep- en luchtvaart zijn in belastingverdragen specifieke regels opgenomen. Het vervoer over de weg valt niet onder deze regels. Dit is een internationale standaard die door Nederland wordt gevolgd. Dit zal naar verwachting ook niet veranderen.

Wat wordt er van u verwacht?

Op uw aangifteformulier geeft u aan welk deel van uw inkomen in Nederland moet worden belast en welk deel op basis van een belastingverdrag in een ander land mag worden belast.

Als uw formulier bij de Belastingdienst binnenkomt kan men vragen of u de ingevulde gegevens kunt onderbouwen. Dit is uiteraard het recht van de Belastingdienst. Hier komt uw administratie om de hoek kijken.

De hoofdregel uit de belastingverdragen is:

Het inkomen dat u ziet op de tijd dat u buiten het land waar uw werkgever gevestigd is werkt, is in beginsel ter heffing aan het woonland (Nederland) toegewezen.

Voorbeeld:

Uw werkgever zit in Denemarken en u heeft een rit van een dag. U start in Denemarken, gaat ook Duitsland in en weer terug naar Denemarken. Dan bent u in beginsel belastingplichtig in uw woonland voor de tijd dat u in Duitsland heeft gewerkt; voor de tijd dat u in Denemarken werkte bent u belastingplichtig in Denemarken. Rijdt u die dag alleen in Denemarken, dan bent u alleen belastingplichtig in Denemarken.

Vandaar dat u elke werkdag moet noteren welke landen u heeft aangedaan en hoeveel tijd u waar heeft gereden. Dit is het minimale dat u moet kunnen overhandigen. Als u dit niet bijhoudt en niet kunt overhandigen zal de Belastingdienst een inschatting moeten maken, deze kan in uw nadeel uitvallen.

Uiteraard is het zo dat mensen graag zo weinig mogelijk belasting willen betalen. Nu kan het zijn dat het land waar de werkgever is gevestigd lagere tarieven kent en men dus graag belasting zou willen betalen in het werkgeversland. Echter de verdeling van heffingsbevoegdheid tussen de landen vloeit voort uit het belastingverdrag, hierin is geen keuze mogelijk. Wel kan door een goede administratie te voeren exact worden bepaald over welk deel van het salaris in welk land belasting moet worden betaald.

Dus wij kunnen alleen maar zeggen: zorg dat de werkgever elke werkdag een route uitdraait via de boordcomputer; dan kunt u zelf de Belastingdienst precies laten zien waar u heeft gewerkt.

Premies en sociale lasten

Waar iemand sociaal verzekerd is, is op Europees niveau geregeld. Daardoor zou men bij de Europese Unie moeten aankloppen als men het niet eens is met deze regels. De regels voor de premieplicht zijn anders dan de regels voor de belastingplicht.

De basisregel is:

Een werknemer die grensoverschrijdend werkt, is verzekerd in zijn werkland.

Voor werknemers die in meerdere landen werken, zoals in het internationaal transport gebruikelijk is, gelden afwijkende regels. Bij werken in meerdere landen geldt als hoofdregel dat men is verzekerd in het woonland als daar meer dan 25% van de werktijd gewerkt wordt. Bij minder dan 25% werken in het woonland is men meestal verzekerd in het land waar de werkgever is gevestigd.

Als men in een land is verzekerd, is men daar doorgaans ook premieplichtig. Daartegenover staan ook de sociale voorzieningen (uitkeringen) van dat land.

Een internationaal chauffeur die in Nederland woont en meer dan 25% van zijn werktijd in Nederland werkt is verzekerd in Nederland. Een buitenlandse werkgever moet dan sociale premies afdragen in Nederland. Hier knelt het mogelijk voor een werkgever, omdat door de bank genomen de sociale lasten in Nederland relatief hoog zijn ten opzichte van bepaalde andere Europese landen.

U dient hier zeer goed op te letten. Er zijn werkgevers die proberen de verzekeringsplicht te ‘sturen’ naar een land waar de sociale lasten lager zijn dan in Nederland. Tegenover deze lagere lasten staan vaak ook lagere sociale uitkeringen. Hiervan dient een internationale chauffeur zich goed bewust te zijn.

Om zekerheid te krijgen over het land waar u bent verzekerd kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een A1-verklaring aanvragen. Met deze verklaring kunt u aan uw werkgever en aan de buitenlandse instanties laten zien dat u in Nederland verzekerd bent. Uw werkgever en de buitenlandse instanties moeten deze verklaring volgen; uw werkgever moet daardoor premies afdragen in Nederland.

LET OP: Wat in dit artikel staat zijn de basale uitgangspunten, de individuele uitkomst kan per situatie verschillen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon buitenland: +31 55 5 385 385, of voor situaties met België of Duitsland met het team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO):

0800-024 12 12

Een tip van ons is: laat u alles wat mondeling is besproken met uw werkgever ook vastleggen in een schrijven, ook al moet u erop wachten.

Deze tekst hebben wij alvorens hem te plaatsen inhoudelijk laten controleren door het Ministerie van Financiën.

Evenwel kunnen er geen rechten aan worden ontleend, doordat individuele situaties kunnen afwijken en er zich in een later stadium wijzigingen kunnen voordoen.

Volg onze aanwijzingen goed om problemen te voorkomen en niet zoals de groep aan het begin van deze tekst verstrikt te raken in langlopende procedures.

Een speciale dank van ons gaat uit naar de personen die wij ontmoet hebben van het Ministerie van Financiën en het ontvangst die wij als organisatie hebben ontvangen.

Met vriendelijke groet

Deel het:

1 Trackback / Pingback

  1. Internationale chauffeurs moeten sociale premies aan Nederland betalen als ze werken voor een bedrijf uit Cyprus

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.