UITKOMST TRANSPORTMINISTERS EU OP 18-03-2020 EN OOK ONZE INZET

COVID-19: EU-lidstaten bundelen hun krachten om prioriteitsverkeer in beweging te houden


Tijdens de informele top-videoconferentie van de EU-ministers van Vervoer, bijeengeroepen door het Kroatisch voorzitterschap, vond een constructieve en brede discussie plaats over de beste manier om de economische continuïteit, de vlotte doorstroming van essentiële goederen – waaronder voedsel en medicijnen, de gezondheid en veiligheid van transportarbeiders en hun vrij verkeer over de grenzen heen te waarborgen, terwijl ze zich ook richtten op het beperken van de uitbraak.

De EU-ministers van Vervoer zijn samen met de Europese Commissie vandaag overeengekomen nauw samen te werken om verkeershinder, met name voor essentiële vracht, tot een minimum te beperken. De transportsector wordt ernstig getroffen door een breed scala aan nationale maatregelen om de pandemie in te dammen.

Het Kroatisch voorzitterschap van de Raad van de EU, vertegenwoordigd door de minister van Zee, Vervoer en Infrastructuur, Oleg Butković, concludeerde dat er vandaag een belangrijke eerste stap is gezet in de richting van een gecoördineerde aanpak en benadrukte dat de verspreiding van het virus moet worden beperkt, terwijl de werkzaamheden in nauwe samenwerking tussen de lidstaten, de Europese Commissie en de verschillende belanghebbenden moeten worden voortgezet.

De minister benadrukte ook het belang van het vinden van oplossingen voor de financiële verplichtingen van de bedrijven en vervoerders, aangezien het onze plicht is de vervoerssector in de EU in leven te houden: “Er is een duidelijke toezegging beter te coördineren en samen te werken. De lidstaten moeten nationale maatregelen blijven delen en ook verslag uitbrengen over de meest effectieve maatregelen. Het is belangrijk om oplossingen te vinden voor de financiële verplichtingen van de bedrijven en transporteurs. We moeten bedrijven de financiële marges geven die ze nodig hebben om de cruciale periode te overleven, en vermijden dat de oplossing van het ene bedrijf het probleem van een ander bedrijf wordt. We waren het erover eens dat het belangrijk is de vracht in beweging te houden, ook over de grenzen heen, om ervoor te zorgen dat de essentiële goederen en medische benodigdheden onze burgers bereiken. We hebben ook vernomen welke verdere maatregelen de Commissie overweegt te nemen, aangezien er op EU-niveau veel maatregelen moeten worden genomen om steun voor alle EU-burgers en de EU-economie te waarborgen. Deze week hebben de voorbereidende instanties van de Raad al het eerste concrete voorstel behandeld dat vorige week is gedaan – de toewijzing van slots – en als voorzitter zijn we vastbesloten dit zo snel mogelijk af te ronden.”

De Commissie heeft in haar interventie een duidelijke lijst van maatregelen gegeven die erop zijn gericht de goede werking van de interne markt te beschermen. Deze lijst bevat het vrije verkeer van werknemers in het vervoer, ‘groene corridors’ (prioritaire rijstroken voor vrachtvervoer), flexibiliteit in de regels inzake rij- en rusttijden en voorafgaande kennisgeving van maatregelen aan de Commissie.

De steun van de staatshoofden voor de richtlijnen over de grenzen heen zal maatregelen om de goederenstroom in de EU te laten voortduren vergemakkelijken.

De ministers bespraken ook hoe de negatieve gevolgen voor de vervoers- en toerismesectoren kunnen worden verlicht. Ze waren het erover eens dat de reacties op COVID-19 de economische en sociale problemen niet mogen verergeren door de broodnodige vervoersverbindingen af ​​te sluiten. Het is absoluut noodzakelijk dat we de economie draaiend houden, en daarvoor is de transportsector de sleutel.

De Europese commissaris voor vervoer, Adina Vălean, zei: “Het is tijd voor concrete maatregelen en sterke coördinatie tussen de lidstaten en we zijn overeengekomen om nationale contactpunten aan te wijzen voor betere coördinatie. Ik heb gevraagd essentiële ‘groene corridors’ op te zetten, om het vrije verkeer van goederen en mensen die de grenzen moeten overschrijden, te behouden. Ik heb benadrukt hoe belangrijk het is transportmedewerkers te beschermen. Ik heb alle steun van de Commissie geboden op het gebied van regelgeving, alsook de financiële instrumenten om de vervoerssector, die de afgelopen dagen hard is getroffen, te helpen herstellen. We zullen bijvoorbeeld flexibel zijn, zodat geen enkele CEF-begunstigde wordt gestraft vanwege vertragingen als gevolg van de crisis. Ik waardeer de inzet van vandaag van de ministers van Verkeer zeer bij de toepassing van het solidariteitsbeginsel. ”

De Commissie is vastbesloten alle nodige flexibiliteit te tonen bij het versoepelen van de relevante eisen en heeft de lidstaten opgeroepen hetzelfde te doen om de druk op een sector in crisis te verminderen, en haar in staat te stellen zich te concentreren op haar kerntaken: het leveren van essentiële vracht aan het publiek.

Maar de Commissie benadrukte ook dat elke lidstaat die beperkingen oplegt aan het vervoer van goederen, vervoermedewerkers en passagiers dit alleen mag doen om redenen van de volksgezondheid. Bij eventuele beperkingen moet ook rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van de vervoerswijze in kwestie.

Er werd algemeen erkend dat de huidige situatie oproept tot voortdurende solidariteit en sterke samenwerking tussen de lidstaten, en dat alle acties op nationaal niveau door deze beginselen moeten worden geïnspireerd.Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.