Disclaimer

Transporteffect B.V. (Kamer van Koophandel: 82836426), hierna te noemen Transporteffect, verleent u hierbij toegang tot transporteffect.nl of transporteffect.com ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Transporteffect behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Transporteffect spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Transporteffect.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Transporteffect oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via redactie@transporteffect.nl. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Transporteffect nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Transporteffect en haar licentiegevers en bezoekers.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Transporteffect BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van generator in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Transporteffect BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Privacy policy & cookies

Transporteffect verbindt zich ertoe het hoogste niveau van veiligheid te bieden voor de diensten die het aanbiedt. Door de bescherming van de persoonsgegevens te verzekeren en door eenvoud, duidelijkheid en transparantie te bieden, wil Transporteffect de persoonsgegevens met respect en voorbeeldig behandelen in het kader van een vertrouwensrelatie. De oriëntaties van Transporteffect zijn erop gericht zijn diensten te ontwikkelen in een omgeving die versneld verandert, zowel op technisch vlak als op het vlak van de reglementering. Gegevensbescherming is dan ook een prioriteit voor Transporteffect. Transporteffect heeft rekening gehouden met de voortdurende evolutie van de bedreigingen en risico’s voor de veiligheid en plaatst veiligheid dagelijks in het middelpunt van zijn bezorgdheid.

Hoe verzamelen wij uw data?

In het kader van haar activiteiten verzamelt en verwerkt Transporteffect een aantal van uw persoonsgegevens. De mededeling van uw gegevens gebeurt op vrijwillige basis en vormt geen voorwaarde voor het gebruik van de site. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks bij u verzameld.

Transporteffect verzamelt bijvoorbeeld informatie over u

 • Wanneer u door onze site bladert, inclusief de mobiele versie ;
 • Wanneer u zich online abonneert, of bij het online intekenen als partner.
 • Wanneer u zich inschrijft voor mogelijke conferenties, evenementen of andere;
 • Wanneer u, indien beschikbaar, vraagt om een studie te downloaden van de site;
 • Wanneer u solliciteert naar mogelijke vacatures;

Welke data verzamelen wij?

De gegevens die wij verzamelen zijn bijvoorbeeld:

 • Informatie met betrekking tot uw identificatie: achternaam, voornaam, burgerlijke staat;
 • Informatie om contact met u op te nemen: adres, telefoonnummer, e-mail;
 • Professionele informatie: bedrijf, functie;
 • Kentekengegevens
 • Informatie die u zelf verstrekt via applicaties;
 • Informatie die u niet rechtstreeks invoert: IP-adressen, elementen van het http-protocol, browse-imprint op de site, cookies.

Indien het voor ons noodzakelijk blijkt om bepaalde categorieën van persoonsgegevens (“gevoelige gegevens”) te verzamelen of te gebruiken, vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming.

Het verplichte karakter van antwoorden wordt u op de formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens aangegeven door een asterisk naast het/de toepasselijke veld(en). Als er geen asterisk staat, is de gevraagde informatie facultatief.

Wij zijn waakzaam bij het beschermen van de privacy van minderjarigen. Wij verzamelen nooit opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dit gebruik ten minste gebaseerd is op de hieronder gespecificeerde rechtsgrondslagen:

 • Naleving van een wettelijke verplichting die op Transporteffect rust;
 • De bescherming van de legitieme belangen van Transporteffect;
 • De uitvoering van een gesloten contract of precontractuele maatregelen die genomen zijn op verzoek van de persoon op wie de verwerking betrekking heeft;
 • De toestemming wordt gegeven door de persoon op wie de verwerking betrekking heeft.

Wij verwerken uw gegevens met name om :

 • Het uitvoeren van navigatieanalyses en studies met als doel de personalisering van uw interacties te verbeteren;
 • Te antwoorden op uw verzoeken om informatie;
 • Beheer van uw verzoeken om u in aan te schrijven voor conferenties of evenementen;
 • Sollicitaties te kunnen evalueren en u mogelijks aan te werven;
 • Verspreiden van nieuwsbrieven, artikelen, informatie en waarschuwingen;
 • Onze kwaliteit van dienstverlening verbeteren;
 • Verspreiden van commerciële aanbiedingen in B2B.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze opdrachten:

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken in het kader van de diensten die wij aan onze cliënten verlenen, overeenkomstig onze contractuele verplichtingen. In dat geval worden de gegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de opdracht. Wij treffen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de toegang tot de gegevens te beperken en de vertrouwelijkheid te waarborgen van de informatie die in het specifieke kader van onze dienstverlening wordt verwerkt.

Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?

Uw gegevens zijn bestemd voor de diensten van Transporteffect. Ze kunnen ook worden doorgegeven aan derden, zoals dienstverleners aan wie wij de uitvoering van bepaalde activiteiten toevertrouwen.

Transporteffect kan door de autoriteiten worden verzocht persoonsgegevens mee te delen.

Transporteffect zorgt ervoor dat zij (ook met haar partners en dienstverleners) bij elke doorgifte van gegevens voldoende waarborgen heeft ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor zal door Transperteffect en haar gegevensverwerkers steevast een gegevensverwerkingsovereenkomst worden opgemaakt.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens in geval van een link naar een site van een derde?

Indien Transporteffect tijdens de navigatie een link maakt naar een site van een derde partij, zijn de regels en het beleid van toepassing die gelden voor die site. Transporteffect kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van uw persoonsgegevens door een derde site.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt?

Aangezien de wetgeving inzake gegevensreglementering niet gelijkwaardig is tussen de verschillende landen, heeft Transporteffect ervoor gekozen voorrang te geven aan het hosten en verwerken van gegevens op Nederlands grondgebied, of indien van toepassing in een land van de EER (Europees Economische Ruimte), of indien buiten de ERR een contract te sluiten met een bedrijf dat voldoet aan de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens die het voorwerp uitmaken van verwerkingen worden bewaard volgens een aantal regels. Transporteffect verwerkt alleen gegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit houdt met name in dat de bewaringstermijn van de gegevens tot het strikte minimum wordt beperkt. Deze bewaringstermijn is variabel en hangt af van de aard van de gegevens, het doel ervan en de wet- en regelgeving waaraan zij onderworpen zijn.

Hoe uw gegevens worden beschermd

Transporteffect zorgt ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens het hoogste beveiligingsniveau geniet. Transporteffect garandeert de toepassing van “passende technische en organisatorische maatregelen”, die worden genomen in overeenstemming met de aard van de gegevens, de doeleinden van de verwerking en de daaraan verbonden risico’s. In geval van een incident dat leidt tot een schending van persoonsgegevens, zal Transporteffect de bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis stellen van het incident en, indien nodig, de betrokken personen zo spoedig mogelijk informeren.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:

 • een recht op toegang tot en communicatie over de u betreffende informatie en de daarmee verband houdende verwerking;
 • een recht op correctie met de mogelijkheid om uw informatie aan te vullen en bij te werken;
 • een recht op portabiliteit om de op de persoon betrekking hebbende informatie door middel van een verzoek aan een derde door te geven, indien dit technisch mogelijk is, met dien verstande dat dit recht alleen van toepassing is op de gegevens die rechtstreeks door de persoon zijn verstrekt;
 • het recht om te bepalen wat er met uw gegevens gebeurt in geval van overlijden;
 • het recht om de gegevens te laten wissen;
 • het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht om de toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wanneer de wet dit vereist, in het geval van naleving van haar contractuele verplichtingen, openbaar belang, of legitiem belang, Transporteffect zich het recht voorbehoudt, bij wijze van uitzondering, om bepaalde verzoekinhoud niet te honoreren (met betrekking tot een verzoek tot verwijdering, beperking, en verzet).

Voorts kan Transporteffect, in geval van verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, :

 • de betaling verlangen van een redelijke vergoeding waarin rekening is gehouden met de administratieve kosten die zijn gemaakt om de informatie te verstrekken, de mededelingen te verrichten of de gevraagde maatregelen te nemen ;
 • weigeren aan dergelijke verzoeken te voldoen.

Het is echter aan Transporteffect om het duidelijk ongegronde of buitensporige karakter van dergelijke verzoeken aan te tonen.

Hoe oefent u uw rechten uit?

U kunt uw rechten doen gelden door een kopie van een identiteitsbewijs bij uw aanvraag te voegen, hetzij :

Transporteffect beschikt over een termijn van één maand om u te antwoorden. In geval van een complex verzoek of een groot aantal verzoeken, kan deze termijn worden verlengd tot drie maanden. Indien nodig zal Transporteffect u hiervan op de hoogte brengen.

Hoe dient u een claim in?

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Transporteffect, kunt u een e-mail sturen naar redactie@transporteffect.nl, of u kunt schrijven naar: Spinklosstraat 1 te 6515GC Nijmegen, Nederland.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in het land waar u woont of werkt, of indien u van mening bent dat de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden.

In Nederland kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.

Hoe worden cookies beheerd?

Wanneer u de website van Transporteffect gebruikt, kan er informatie in uw browser worden opgeslagen of zelfs uit uw browser worden verzameld, in de vorm van cookies. Kort gezegd is een cookie een klein tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd om uw verbindingen te volgen. Deze informatie kan persoonlijke kenmerken onthullen, zoals uw voorkeuren, uw apparaatvoorkeuren en wordt voornamelijk gebruikt om de website correct te laten functioneren. Cookies stellen u ook in staat te profiteren van een gepersonaliseerde surfervaring.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wil jij ook zekerheid?<br>Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht